• Som flyktning i Norge kan du inngå avtale om selvbosetting. Denne ordningen går ut på at flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune, finner bolig selv. Deretter tar de kontakt med IMDi og kommunen boligen ligger i. Hvis kommunen godkjenner husleiekontrakten, kan bosettingen skje gjennom en avtale mellom IMDi og kommunen. Flyktninger som som velger avtalt selvbosetting beholder introduksjonsprogram og alle sosiale rettigheter.


  • Ikke alle kommuner tillater avtalt selvbosetting. Her finner du en oversikt over kommunene som tillater avtalt selvbosetting:


  • Hvis du klarer deg selv økonomisk og har et sted å bo, så står du i utgangspunktet fritt til å bosette deg på eget initiativ, uten avtale med verken IMDi eller kommunen. Du vil da IKKE ha krav på introduksjonsprogram, men kommunen kan velge å gi deg det. Du kan også miste rettigheter til andre ytelser.


  • Informasjonen du oppgir må være korrekt.


  • Det er kun du, din flyktningguide og huseier som har tilgang til dine personlige opplysninger når du registrerer deg hos Refugee Home Norway.


DUFnummeret må stemme overens med de offisielle fra IMDI. DUF-nummeret ditt finner du på sakspapirene du har mottatt fra UDI. Hvis du har oppholdskort, finner du også DUF-nummeret der.


  • Kommer du deg ikke inn/Klarer du ikke å registrere deg? Vennligst påse at ditt DUF-nummer stemmer overens med sakspapirene fra UDI eller oppholdskortet, og prøv på nytt. Ta kontakt med XXX hvis du har spørsmål vedrørende ditt DUF-nummer.


4_1-kopi-min.jpg#asset:260